Што е тоа MEНТАЛНА АРИТМЕТИКА?

Во последно време, многумина слушнале за поимот ментална аритметика. Но што значи точно тој поим? Едноставно – тоа e TРЕНИНГ ЗА ЗДРАВ МОЗОК! Се работи за посебна програма со која се развиваат менталните капацитети и интелектот на децата. Програмата се заснова на употреба на AБАКУС, древна алатка за пресметување која е позната како претходник на денешните компјутери. Користејќи абакус, децата учат посебна техника со поместување на топчињата на алатка за пресметување, со што всушност се вршат одредени математички операции. (собирање, одземање, множење и делење). Од особена важност е оваа техника да се изведува со по две прстиња од левата и две прстиња од десната рака. Со таквата активност на двете раце, истовремено се активираат и двете мозочни хемисфери. Со левата рака се активира десната, а со десната левата мозочна хемисфера.

Meѓутоа, ефектите тука се многу поголеми, затоа што во позадина неопходно се случуваат и други развојни аспекти на мозочните процеси. Кога детето ќе постигне импресивни брзини на пресметување, тоа е всушност знак дека се развиле и следниве способности:

  • Концентрација
  • Визуелизација
  • Внимание
  • Меморија
  • Аналитичко размислување
  • Логика

Со други зборови, покрај неверојатната брзина потребна за пресметување, се подобрува и начинот на кој Вашето дете слуша и гледа, обработува и разбира информации, замислува и создава одредени претстави, препознава детали, решава проблеми, реагира итн.

Во развојот на овие пратечки и важни способности е ѝ главната сила на менталната аритметика, затоа што на Вашето дете му носи голем број на развиени способности кои му се потребни во животот. Училиштето Малац Генијалац (Malac Genijalac) е местото каде што ова се остварува – училиште за ментална аритметика.